Regulamin Prywatność Kontakt

REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ
FUNDACJAWIDOCZNI.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Fundacjawidoczni.pl jest platformą umożliwiającą Użytkownikom zdobywanie informacji na temat działalności Fundacja Widoczni.
 • Regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy, zwanej również serwisem będącą miejscem pozyskania informacji o działalności fundacji oraz organizowanych zbiórkach.
 • Regulamin określa warunki serwisu wprowadzone przez Operatora serwisu, którym jest Fundacja Widoczni z siedzibą w Częstochowie, ul. Focha 19/21 lok 46.
 • Celem platformy jest zachęcenie użytkownika do wzięcia udziału w akcja charytatywnych i zbiórkach organizowanych przez fundację.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązujące.

2. DEFINICJE

 • Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
 • Serwis oznacza platformę internetową, serwis internetowy prowadzony pod domeną www.fundacjawidoczni.pl.
 • Operator lub Fundacja oznacza Fundacja Widoczni, Częstochowa, ul. Focha 19/21 lok 46, REGON: 384609002, NIP: 5732915084, KRS 0000808423.
 • Użytkownik oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat i przesłała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
 • Usługi oznacza usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegające na udostępnieniu Użytkownikom informacji o działalności fundacji.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien zapewnić:
  • urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet
  • połączenie z globalną siecią Internet
  • zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL
 • Korzystanie z funkcji Serwisu może wymagać zainstalowania oprogramowania takiego jak Java lub Java Script.
 • Korzystanie z funkcji Serwisu może wymagać zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki plików cookies oraz posiadania adresu e-mail i telefonu komórkowego.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 • Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkiego rodzaju naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym za pomocą formularza kontaktowego lub w innej formie.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie.
 • Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik zgadza się że wszystkie wynikłe szkody z tytułu działania strony, działania urządzeń Użytkownika lub czynności wykonywanych przez Użytkownika nie są podstawą roszczeń wobec Operatora.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 • Operator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia treści w ramach Serwisu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych lub konserwacyjnych.

6. REKLAMACJE

 • Użytkownikowi nie przysługuję reklamacja z powodu nie działania Serwisu lub występujących na nim wad.
 • Operator nie prowadzi bezpośrednio na stronie żadnych usług oprócz udzielania informacji o działalności fundacji i będzie dokładał wszelkich starań, by te informacje były rzetelne.
 • Operator zastrzega sobie prawo do poprawy tych treści z powodu błędu osób trzecich lub siły wyższej.
 • Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń wyniku niecelowego wprowadzenia w błąd i jest świadom tego, że wynikłe błędy na stronie mogą wynikać z błędu osób trzecich, nieprawidłowego działania serwisu lub siły wyższej.

7. PRAWA AUTORSKIE

 • Nazwa Serwisu, sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie, kod strony oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego.
 • Mechanizmy użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 • Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw Operatora wynikających z Regulaminu nie może być traktowane jako zrzeczenie się tych praw.
 • Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych, czynniki ekonomiczne, orzeczenia sądu lub decyzje organów władzy publicznej.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2019r.

DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM