Regulamin Prywatność Kontakt

STATUT

FUNDACJI WIDOCZNI


ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1
  1. Fundacja „Widoczni”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez małżonków Martę i Remigiusza Petrykowskich zwanych dalej „Fundatorami”, na podstawie oświadczenia udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Szymona Golisa w kancelarii notarialnej w Częstochowie ul. Jasnogórska 46 lok.15 w dniu 14 sierpnia 2019, repetytorium nr A nr 1337/2019.
  2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w oparciu o postanowienia niniejszego statutu.
 • § 2
  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
  2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
  3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 3
  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych do których posiada prawo autorskie i intelektualne.
  3. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Transportu lub jego prawny następca, zmieniony w ramach reorganizacji Ministerstwa Transportu.
 • § 4
  1. Fundacja może używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
  2. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
 • § 5
  1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm., dalej jako „ustawa o OPP”).
  2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o OPP. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
  3. Fundacja prowadzi obligatoryjnie działalność statutową, która może być prowadzona jako odpłatna,bądź jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
  4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II : CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • § 6
  1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Działalność ta jest prowadzona na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego. Zakres tej działalności dotyczy:
   1. ochrony i promocji zdrowia i życia,
   2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
   3. działalności na rzecz bezpieczeństwa zawodowego i społecznego,
   4. działalności charytatywnej,
   5. pielęgnowania tradycji lokalnych i narodowych związanych z bezpieczeństwem,
   6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
   7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
   8. działalność wspomagająca wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w przestrzeni publicznej i prywatnej,
   9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
   10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
   11. wspierania i upowszechniania dobrych nawyków zachowania bezpieczeństwa u jednostki i grupy,
   12. turystyki i krajoznawstwa,
   13. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
   14. promocji i organizacji wolontariatu,
   15. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
   16. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
   17. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
   18. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
   19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
   20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-19.
 • § 7
  1. Fundacja realizuje cele określone w § 6 poprzez:
   1. propagowanie w społeczeństwie idei bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
   2. promowanie bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego poprzez imprezy, akcje edukacyjne, kampanie medialne, happeningi i inne środki przekazu w zakresie celów statutowych,
   3. współpracę z jednostkami oświatowymi w kontekście edukacji i kreowania właściwych postaw uczestników ruchu drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
   4. aktywne przeciwdziałanie wszelkim niebezpiecznym zachowaniom w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
   5. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących bezpieczeństwo drogowe, komunikacyjne, transportowe i turystyczne,
   6. wszelką działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą mającą wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
   7. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
   8. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych na cele statutowe poprzez zbiórki publiczne oraz za pośrednictwem portali społecznościowych i crowdfundingowych w Internecie,
   9. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
   10. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi się bezpieczeństwem drogowym, komunikacyjnym, transportowym i turystycznym,
   11. współdziałanie z właściwymi instytucjami, w tym w szczególności z Policją i administracją publiczną w zakresie promowania bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego, transportowego i turystycznego,
   12. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.
 • § 8
  1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
  2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie poza miejscem siedziby Fundacji dla realizacji jej celów.
  3. Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ III : MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • § 9
  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zadeklarowany przez Fundatorów w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, sporządzonym w formie aktu notarialnego oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 • § 10
  1. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
   1. świadczeń Fundatorów,
   2. darowizn, spadków, zapisów,
   3. dotacji, datków i subwencji,
   4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
   5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych fundacji,
   6. odsetek i lokat bankowych,
   7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
   8. funduszy Unii Europejskiej,
   9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
   10. z innych wpływów zgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 11
  1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
  2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej i o ile te środki nie będą konieczne do wypełniania zobowiązań Fundacji.
  3. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie celów statutowych.
  4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
  5. Fundacja nie może:
   1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
   2. przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośredni wynika z celu statutowego,
   4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV : WŁADZE FUNDACJI

 • § 12
  1. Władzami Fundacji są:
   1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
   2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

ZARZĄD FUNDACJI

 • § 13
  1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Prezes. Zarząd powoływany jest przez Radę na pięcioletnią kadencję.
  2. Funkcję Prezesa i Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
  4. Fundator może być Członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
  5. W następnej kadencji członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
  6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Zarządu Fundacji z Członkiem Rady Fundacji.
  7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
  8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji w ramach działalności na poczet celów statutowych Fundacji.
  9. Umowy o prace z Członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
  10. Umowy o prace z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
  11. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
  12. Zarząd w całości lub każdy z jego członków osobno może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
  13. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
   1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
   2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
   3. śmierci członka Zarządu,
   4. odwołania przez Radę Fundacji.
 • § 14
  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
   2. realizacja celów statutowych,
   3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
   4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
   5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
   6. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
   7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
   8. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
   9. tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji,
   10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji,
   11. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
   12. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
   13. wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną organizacją Rzeczypospolitej Polskiej lub likwidację Fundacji a następnie o przeznaczenie jej majątku,
   14. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
   15. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
   16. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali, tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele.
  3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
  4. Zarząd podejmuje wszelkie działania niezastrzeżone w Statucie dla innych organów Fundacji.
 • § 15
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
  3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
  5. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH

 • § 16
  1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
  2. W sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

RADA FUNDACJI

 • § 17
  1. Rada jest organem kontrolno-nadzorczym Fundacji, której opiniuje.
  2. W skład Rady wchodzi od 3 do 6 członków. Rada jest wybierana na pięcioletnią kadencję przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
  3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
  4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
  6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
   1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
   2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
   3. odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu,
   4. śmierci członka Rady.
  7. Nie można łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
  8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  9. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
  10. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • § 18
  1. Do zadań Rady Fundacji należy:
   1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym akceptowanie planów działalności na kolejne okresy,
   2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
   3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium z działania,
   4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
   5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
   6. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
   7. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
   8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
   9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 • § 19
  1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
  2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
  3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą, w celu składania wyjaśnień Członkowie Zarządu Fundacji.
  4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
  6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
  8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
  9. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego Rady Fundacji.
 • § 20
  1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
   1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
   2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ROZDZIAŁ V : POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • § 21
  1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator.
  2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały, a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Rady Fundacji wiążąca.
 • § 22
  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • § 23
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku fundacji.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
  3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
  4. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
  5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 • § 24
  1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 15 sierpnia 2019r.
  2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • § 25
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984r oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

DZIAŁAJ

RAZEM Z NAMI


WOLONTARIAT

DOŁĄCZAM

DAROWIZNA

WSPIERAM

SZTAB

ZAKŁADAM